Teknokentlerin Patent Başvurusu Performansı

Teknokentlerin Patent Başvurusu Performansı

Teknokentlerin Patent Başvurusu Performansı

39 teknokentin aktif olarak faaliyet gösterdiği Türkiye, patent başvurusu konusunda istediği performansı yakalayamadı.Tamamlanmış 10 bine yakın projeden sadece 301’i Türk Patent Enstitüsü'ne endüstriyel tasarım ve patent başvuru ile sonuçlandı. Bu rakamın içerisinden 12 adeti endüstriyel tasarım başvurusu olarak gerçekleşti.

Baş­lan­gı­cı 10 yıl ön­ce­si­ne ka­dar da­ya­nan ve 39’u ak­tif ol­mak üze­re top­lam 53 tek­no­par­kın ol­du­ğu Tür­ki­ye, pa­tent al­ma­da sı­nıf­ta kal­dı. Yer­li ve ya­ban­cı top­lam 2 bin 37 fir­ma­nın yer al­dı­ğı tek­no­kent­ler­de ta­mam­lan­mış 9 bin 461 pro­je içe­ri­sin­den sa­de­ce 301’i patent, tasarım ya da faydalı model ile sonuçlandı. Bu­nun 79’u fay­da­lı model, 12’si en­düs­tri­yel ta­sa­rım. Pa­tent ko­nu­sun­da Al­man­ya 2013’te 13 bin 321 ürü­nü tes­ci­le bağ­la­dı. Tür­ki­ye ise ge­çen yıl 630 pa­tent baş­vu­ru­sun­da bu­lun­ma­sı­na rağ­men tes­ci­le bağ­la­nan pa­tent sa­yı­sı sa­de­ce 134 ol­du.

“Da­ha çok ye­ni­yi­z”

17 bin 784 per­so­ne­lin is­tih­dam edil­di­ği Ar-Ge mer­kez­le­rin­de de­vam eden pro­je sa­yı­sı ise şu an iti­ba­riy­le 6 bin 997. Tek­no­kent­ler­de ağır­lık ola­rak ya­zı­lım, oto­mo­tiv, sa­vun­ma sa­na­yi­i, na­no­tek­no­lo­ji, bi­yo­tek­no­lo­ji, alan­la­rın­da pro­je ge­liş­ti­ri­li­yor. Bu­ra­lar­da fa­ali­yet gös­te­ren şir­ket­le­rin ge­çen yıl­ki ih­ra­ca­tı ise 1 mil­yar li­ra­yı geç­ti.Tek­no­lo­ji Ge­liş­tir­me Böl­ge­le­ri Der­ne­ği Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Fa­tih İl­kuş, tek­no­park­lar için ya­pı­lan ya­tı­rım­la­rın hız­la art­tı­ğı­na dik­kat çe­ke­rek “Tür­ki­ye­’de­ki tek­no­kent­le­rin geç­mi­şi çok ye­ni.

Üniversite sanayi ilerliyor

Bek­le­nen pa­tent sa­yı­la­rı­na ulaş­mak için za­ma­na ih­ti­yaç var. Tür­ki­ye ra­di­kal de­ği­şim­ler­den ge­çi­yor. Üni­ver­si­te-Sa­na­yi iş­bir­li­ği hız­la iler­li­yor. Bu du­rum bi­li­şim ih­ra­ca­tı­nın per­for­man­sı­na da yan­sı­yo­r” de­di.

Ya­zı­lı­ma ağır­lık ve­ril­me­li

Ya­zı­lım Sa­na­yi­ci­le­ri Der­ne­ği Baş­ka­nı Do­ğan Gü­neş de Tür­ki­ye­’de­ki tek­no­kent­le­rin Av­ru­pa­’ya gö­re çok ağır ge­liş­me gös­ter­di­ği­ne dik­kat çek­ti. Gü­neş, “Bu nok­ta­da özel­lik­le ih­ra­cat ala­nın­da bek­len­ti çok yük­sek­ti ama ya­zı­lı­mın kıy­met ve öne­mi ye­te­rin­ce kav­ra­na­ma­dı­ğı için şu ana ka­dar is­te­nen per­for­mans sağ­la­na­ma­dı. Ya­zı­lı­mın  katma değeri idrak edildikçe merkezler toparlanmaya başlayacaktır” dedi

Teşvik kapıları açık

2023 he­def­le­ri doğ­rul­tu­sun­da kat­ma de­ğer­li ürün ge­liş­tir­me adı­na tek­no­kent­le­re de çe­şit­li teş­vik­ler ve­ril­me­ye de­vam edi­yor. Bu­na gö­re Ge­lir ve Ku­rum­lar ver­gi­si ile per­so­nel üc­ret ver­gi­le­ri sto­pa­jı teş­vi­ki, kat­ma de­ğer ver­gi­si mu­afi­ye­ti,  böl­ge­de ça­lı­şan araş­tır­ma­cı, ya­zı­lım­cı ve Ar-Ge per­so­ne­li­nin bu gö­rev­le­ri ile il­gi­li üc­ret­le­ri de 2023’e ka­dar her tür­lü ver­gi­den mu­afi­ye­ti, atık su teş­vi­ği gi­bi pek çok alan­da bir kı­sım des­tek­ler bu alan­da­ki ça­lış­ma­la­rın da önü­nü açı­yor.

Seri üretim sorunu

Uz­man­la­ra gö­re tek­no­kent­le­rin en bü­yük so­run­la­rın­dan bi­ri şir­ke­tin se­ri üre­ti­me geç­mek is­te­di­ğin­de or­ta­ya çı­kan en­gel­ler. Çün­kü ya­sa ge­re­ği tek­no­park­ta ya­pı­lan ça­lış­ma­lar sa­de­ce ge­liş­tir­me aşa­ma­sın­da ver­gi­den mu­af. Ya­ni üre­tim me­ka­niz­ma­sı­nın da ku­sur­suz iş­le­ye­bil­me­si için se­ri üre­tim es­na­sın­da da des­tek şart.

Aslan payı ODTܒnün

Teknokentlerin ihracat performansına bakıldığında yüzde 50 ile aslan payını ODTܒnün aldığı görülüyor. Ankara Teknoloji Geliştirme bölgesinin payı ise yüzde 26. Bu merkezleri sırasıyla yüzde 10 ile İTÜ Arıkent, yüzde 5 ile Gebze Teknopark takip ediyor. Kalan pay ise diğerlerine ait. 

Kaynak: Bugün Gazetesi

Destek için bizi arayın 0216 510 5301 ya da e-posta gönderin info@bilimpatent.com.tr

Uzman destek ekibimiz ile ihtiyaç duyduğunuz konularda size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacağız.
BİLİM PATENT © 2013 & Tüm hakları saklıdır.